Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: NTP

( - 08/12/2017,11:38:08) THÔNG BÁO

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 451/QĐ-TT-VPBH ngày 08/12/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng

Tác giả giống

Đơn vị

đại diện

Lý do cấp lại

1

2016_138

NTP

Lúa – Oryza sativa L.

Đặng Đức Ninh

Đặng Đức Ninh

Không

Bị mất trong quá trình chuyển phát  qua đường bưu điện