Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: OM418, OM441, OM448, LJ18, VS15, VN667

( - 27/12/2017,01:32:34) THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_239

17/11/2017

Không

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

OM418

Lúa – Oryza sativa L.

13/12/2017

2017_240

OM441

2017_241

OM448

2017_243

06/12/2017

Đặng Trọng Lương

LJ18

15/12/2017

2017_248

13/12/2017

Công Ty CP GCT Trung Ương

VS15

2017_250

21/12/2017

Viện nghiên cứu ngô

VN667

Ngô – Zea mays L.

25/12/2017