Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc chỉnh sửa chủ sở hữu đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới: BẮC HƯƠNG 9

( - 27/12/2017,09:21:40) 


THÔNG BÁO

Về việc ghi nhận đổi tên chủ sở hữu đơn đăng ký hộ giống cây trồng đã được bảo hộ

 

Căn cứ Điều 179, Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Điều 10, Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 về Hướng dẫn về quyền đối với giống cây trồng;

Xét đề nghị của Ông Nguyễn Như Hải tại Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng ngày 16/11/2017;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận chỉnh sửa thông tin sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu đăng ký

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2015_149

20/12/2015

Lúa – Oryza sativa L.

BẮC HƯƠNG 9

Nguyễn Như Hải

Công ty CP GCT Trung Ương & Công ty CP giống Nông nghiệp Quốc Tế

26/12/2017