Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 20 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: GKG5, GKG34, GKG35, MK668, DLFESCAM, DLFYINX1, DLFPURP7, DLFOLGNE, DLFLOVE3, DLFLICI3, DLFLICI1, DLFINN3, DLFAR1, DLFALT2, LY2099, SMART 28, SMART 68, QN-01, ĐA KHÔI SỐ 1

( - 22/01/2018,09:49:07) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_245

08/12/2017

Không

Trung Tâm Giống Nông - Lâm - Ngư Nghiệp Kiên Giang

GKG5

Lúa – Oryza sativa L.

16/01/2018

2017_246

GKG34

2017_247

GKG35

2017_251

27/12/2017

Không

Viện Nghiên Cứu Ngô

MK668

Ngô –

Zea mays L.

15/01/2018

2017_249

21/12/2017

Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

Deliflor Chrysanten B.V.

DLFESCAM

Hoa Cúc - Chrysanthemum

16/01/2018

2017_255

29/12/2017

DLFYINX1

2017_256

DLFPURP7

2017_257

DLFOLGNE

2017_258

DLFLOVE3

2017_259

DLFLICI3

2017_260

DLFLICI1

2017_261

DLFINN3

2017_262

DLFAR1

2017_263

DLFALT2

2017_264

29/12/2017

Không

Công Ty TNHH Hạt Giống Việt

LY2099

Lúa – Oryza sativa L.

17/01/2018

2017_265

SMART 28

2017_266

SMART 68

2018_01

02/01/2018

Không

Trung Tâm Khảo Kiểm Nghiệm Giống, Sản Phẩm Cây Trồng Miền Trung

QN-01

Mía – Saccharum L.

15/01/2018

2018_02

05/01/2018

Không

Công ty TNHH Nông nghiệp Á Thái

ĐA KHÔI SỐ 1

Lúa – Oryza sativa L.