Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống ngô VN665

( - 26/01/2018,02:27:45) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

 

Căn cứ Điều 26 Nghị Định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ tờ khai đăng ký chuyển nhượng Bằng bảo hộ giống ngô VN665 ngày 03/04/2017;

 Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng – Cục trồng trọt chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng  như sau:

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Bên chuyển nhượng

(chủ sở hữu giống cây trồng cũ)

Bên nhận chuyển nhượng (chủ sở hữu giống cây trồng mới)

2017_233

VN665

Ngô – Zea mays L.

Viện Nghiên Cứu Ngô

Công ty CP đầu tư phát triển Ngô Việt Nam