Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 07 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: GIA LỘC 26, GIA LỘC 35, GIA LỘC 43, GIA LỘC 47, GIA LỘC 601, CỬU LONG 818, CỬU LONG 307

( - 14/03/2018,03:55:06) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_10

02/2/2018

Không

Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

GIA LỘC 26

Lúa – Oryza sativa L.

13/03/2018

2018_11

GIA LỘC 35

2018_12

GIA LỘC 43

2018_13

GIA LỘC 47

2018_14

GIA LỘC 601

2018_16

02/3/2018

Công ty CP GCT Cửu Long

CỬULONG 818

Ngô –

Zea mays L.

2018_17

CỬULONG 307

Lúa – Oryza sativa L.