Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng của giống DMV58 (BT7 chịu mặn)

( - 14/03/2018,04:23:17) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 06/03/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2016_46

29/6/2016

Lúa – Oryza sativa L.

DMV58 (BT7 chịu mặn)

TIỀN HẢI 1

13/3/2018