Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới: THỔ PHỤC LINH, XUYÊN KHUNG, ĐỘC HOẠT

( - 03/04/2018,09:56:14) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 180 Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, Nghị định số 88/2010/NĐ-CP, Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT  và các Văn bản liên quan về quyền đối với giống cây trồng;

 Xét công văn số 01/2018/CV-CT ngày 19/03/2018 của Công ty TNHH Dược phẩm Ngân Hà về việc rút đơn bảo hộ giống cây trồng mới;

  Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

       Chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng sau:

 

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày nộp đơn

Chủ sở hữu

Tác giả chính

2017_42

THỔ PHỤC LINH

Thổ phục linh

25/05/2017

Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngân Hà

TS.DS Nguyễn Hữu Thiện

2017_43

XUYÊN KHUNG

Xuyên khung

2017_44

ĐỘC HOẠT

Độc hoạt