Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống: LH12

( - 03/04/2018,10:00:26) 



QUYẾT ĐỊNH

Về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ quyết định 58/QĐ-TT-VPBH ngày 28/03/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

TT

Số Bằng

Tên giống

 

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

1

39.VN.2015

LH12

Lúa – Oryza sativa L.

Trung Tâm TNTV, Viện KHNN Việt Nam- Vụ KHCNMT, Bộ NN & PTNT

Hoàng Thị Lan Hương; Nguyễn Thiên Lương