Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống: OM6162, OM5954, OM6677, OMCS2009

( - 19/04/2018,10:51:54) QUYẾT ĐỊNH

Về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ quyết định 83/QĐ-TT-VPBH ngày 18/04/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

TT

Số Bằng

Tên giống

 

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

1

54.VN.2012

OM6162

Lúa – Oryza sativa L.

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thị Lang

2

117.VN.2012

OM5954

3

120.VN.2012

OM6677

4

39.VN.2013

OMCS2009