Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên 04 giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng: NGÔ NẾP TÍM HANA 608, NGÔ NẾP TÍM HANA 627, KIM NẾP HANA 685, NGÔ NẾP HANA 691

( - 19/04/2018,11:09:19) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 06/03/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2015_105

03/9/2015

Ngô – Zea mays L.

NGÔ NẾP TÍM HANA 608

HANA 608

18/4/2018

2015_106

NGÔ NẾP TÍM HANA 627

HANA 627

2015_107

KIM NẾP HANA 685

HANA 685

2015_108

NGÔ NẾP HANA 691

HANA 691