Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống lúa SƠN LÂM 1

( - 24/04/2018,09:44:00) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

Căn cứ Điều 26 Nghị Định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ;

Xét tờ khai đăng ký chuyển nhượng Bằng bảo hộ giống lúa SƠN LÂM 1 ngày 23/4/2018;

 Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng – Cục trồng trọt chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng  như sau:

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Bên chuyển nhượng

(chủ sở hữu giống cây trồng cũ)

Bên nhận chuyển nhượng (chủ sở hữu giống cây trồng mới)

2016_107

SƠN LÂM 1

Lúa – Oryza sativa L.

Trần Duy Quý

Công ty Cổ phần công nghệ Nông nghiệp DKT