Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 08 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NGÔ NẾP LAI F1-FUTURE 18, NGÔ NẾP LAI F1-FUTURE 16, ANTHDUDKA, ANTHECWIE, VENTURA, DT66, DT82, YOTSUBOSHI

( - 07/05/2018,11:04:12) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_34

16/3/2018

Không

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

NGÔ NẾP LAI F1-FUTURE 18

Ngô –

Zea mays L.

03/05/2018

2018_35

NGÔ NẾP LAI F1-FUTURE 16

2018_46

12/4/2018

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations

Anthura B.V.

ANTHDUDKA

Hoa hồng môn - Anthurium andreanum

 

 

2018_47

ANTHECWIE

2018_48

13/4/2018

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN)

Fall Creek Farm & Nursery, Inc.

VENTURA

Việt quất - Vaccinium corymbosum L.

2018_49

20/4/2018

Không

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

DT66

Lúa –

Oryza sativa L.

2018_50

DT82

2018_51

23/4/2018

Văn phòng luật sư Ân Nam

Mie Prefecture, Kagawa Prefecture, National Agriculture And Food Research Organization, Chiba Prefecture

YOTSUBOSHI

Dâu tây - Fragaria L.