Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

v/v chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ GCT

( - 30/05/2018,03:31:08) 


Về việc chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 180 Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, Nghị định số 88/2010/NĐ-CP, Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT  và các Văn bản liên quan về quyền đối với giống cây trồng;

 Xét công văn ngày 08/05/2018 của Công ty TNHH Fresh Studio Innovatios Asia về việc rút đơn bảo hộ giống cây trồng mới;

  Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

       Chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng sau:

 

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày nộp đơn

Chủ sở hữu

Tác giả chính

2017_14

SEI HELENUS

Hoa Cúc

10/02/2017

Inochio Seikoen Inc

Toru Miyaguchi