Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: LIAO 9; HOKSY 10 GOKIN

( - 30/05/2018,03:37:13) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_44

30/03/2018

Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI

Hokuto Corporation

HOKSY 10 GOKIN

Nấm hương - Lentinula edodes

24/01/2018

2018_45

02/04/2018

Không

Công Ty TNHH East West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ)

LIAO9

Rau muống - Ipomoea aquatica Forssk.

23/05/2018