Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 07 giống mới: VINO 1.0, BCH 12-4, BCH 12-15, BCH 424-1, BCH 424-3, BCH 385-2, BCH 385-5

( - 27/06/2018,01:02:44) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 169/QĐ-TT-VPBH ngày 27/6/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_125

VINO 1.0

Ớt – Capsicum annuum L.

Công ty TNHH Việt Nông

Cao Minh Phương

Không

20 năm

2

2017_184

BCH 12-4

Lan Hòa Thảo – Dendrobium Sw

Trung tâm CNSH thành phố HCM

Dương Hoa Xô và đồng tác giả: Hà Thị Loan, Phan Diễm Quỳnh, Nguyễn Hoàng Quân

3

2017_185

BCH 12-15

4

2017_186

BCH 424-1

Phan Diễm Quỳnh và đồng tác giả: Dương Hoa Xô, Hà Thị Loan, Nguyễn Hoàng Quân

5

2017_187

BCH 424-3

6

2017_188

BCH 385-2

Hà Thị Loan và đồng tác giả: Dương Hoa Xô, Phan Diễm Quỳnh, Nguyễn Hoàng Quân  

7

2017_189

BCH 385-5