Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: NPT3

( - 03/07/2018,01:08:13) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-TT-VPBH ngày 02/07/2018 (thay thế Quyết định số 152/QĐ-TT-VPBH ngày 12/06/2018) của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

Số đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu

Tên giống sửa đổi

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2014_42

07/6/2018

Lúa – Oryza sativa L.

NPT3

Trần Duy Quý

Giữ tên giống lúa NPT3

Công ty Cổ phần GCT Hải Dương

02/07/2018