Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ĐC3, HATRI 10, HATRI 11, HG102, THẦN NÔNG VIỆT 5 (TNV 5), THẦN NÔNG VIỆT 6 (TNV 6), THẦN NÔNG VIỆT 7 (TNV 7), THẦN NÔNG VIỆT 8 (TNV 8), TH 668

( - 06/07/2018,03:47:12) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_81

04/07/2018

Không

Công ty cổ phần Tổng công ty GCT Thái Bình

ĐC3

Lúa – Oryza sativa L.

04/07/2018

2018_87

20/06/2018

GS. TS Nguyễn Thị Lang

HATRI 10

2018_88

HATRI 11

2018_63

04/07/2018

Công ty Cổ phần GCT – vật nuôi Thừa Thiên Huế

HG102

2018_89

20/06/2018

Chu Văn Tiệp

THẦN NÔNG VIỆT 5 (TNV 5)

2018_90

THẦN NÔNG VIỆT 6 (TNV 6)

2018_91

THẦN NÔNG VIỆT 7 (TNV 7)

2018_92

THẦN NÔNG VIỆT 8 (TNV 8)

2018_69

04/07/2018

Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ TH

TH 668