Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 01 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: Đông Triều 136 (ĐT 136)

( - 23/07/2018,01:50:47) 


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TT-VPBH ngày 19/07/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

37.VN.2015

Đông Triều 136 (ĐT 136)

Lúa – Oryza sativa L.

Công ty Cổ phần GCT Quảng Ninh

Trần Thị Hồng

Không

Theo yêu cầu của chủ sở hữu