Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên 02 giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng: ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN – ĐQ 050912 VDL; ĐẢNG SÂM BẮC – ĐSB.050912 VDL

( - 30/07/2018,04:08:21) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 06/03/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2017_70

13/06/2017

Đương quy nhật bản - Angelica acutiloba (Sieb.et Zucc) Kitagawa

ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN – ĐQ 050912 VDL

ĐƯƠNG QUY VDL-01/2017

27/07/2018

2017_155

05/07/2017

Đảng sâm bắc - Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.

ĐẢNG SÂM BẮC – ĐSB.050912 VDL

ĐẢNG SÂM VDL 02/2017