Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 10 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NĐ9, LP5, HÀ THỦ Ô ĐỎ VÙNG THẤP, HÀ THỦ Ô ĐỎ VÙNG CAO, SA NHÂN TÍM , NGŨ GIA BÌ HƯƠNG , NGŨ GIA BÌ GAI, SÌ TO VDL/01-2018, LẠC TIÊN - VDL, ĐẢNG SÂM KT VDL/08-2018

( - 30/07/2018,04:29:45) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_113

26/7/2018

Không

Công Ty Cổ Phần GCT Nam Định

NĐ9

Lúa –

Oryza sativa L.

30/7/2018

2018_114

LP5

2018_115

30/7/2018

 

Viện Dược Liệu

HÀ THỦ Ô ĐỎ VÙNG THẤP VDL/01-2018

Hà thủ ô - Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson

2018_116

HÀ THỦ Ô ĐỎ VÙNG CAO VDL/01-2018

2018_117

SA NHÂN TÍM VDL/01-2018

 Sa nhân tím - Amomum Longiligulare T.L.Wu

2018_118

NGŨ GIA BÌ HƯƠNG VDL/01-2018

Ngũ gia bì hương - Acanthopanax gracilistylus W.W.Sm.

2018_119

NGŨ GIA BÌ GAI VDL/01-2018

Ngũ gia bì gai - Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss

2018_120

SÌ TO VDL/01-2018

Sì to - Valeriana jatamansi Jones

2018_121

LẠC TIÊN - VDL

Lạc tiên - Granadilla foetida L.

2018_122

ĐẢNG SÂM KT VDL/08-2018

Đảng sâm -Codonopsis javanica