Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: CK 2003, LỘC TRỜI 605, CỬU LONG PHÈN, NẾP CỬU LONG 333, CỬU LONG 666

(VPBH - 10/08/2018,09:02:44) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_124

02/8/2018

Không

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời

CK 2003

Lúa –

Oryza sativa L.

7/8/2018

2018_125

LỘC TRỜI 605

2018_133

03/8/2018

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Cửu Long

CỬU LONG PHÈN

2018_134

NẾP CỬU LONG 333

2018_135

CỬU LONG 666