Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: APF 122, CJVN-1, QUẾ NẾP 521, GIA LỘC 516, GIA LỘC 555

( - 14/08/2018,08:52:30) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_97

09/07/2018

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh

The Board Of Trustees Of The University Of Arkansas

APF 122

Dâu đen –

Rubus L. subg. Eubatus sect. Moriferi et Ursini

27/7/2018

2018_107

17/7/2018

Không

Công Ty TNHH CJ Foods Việt Nam

CJVN-1

Đậu xanh –

Virgna radiata (L) R. Wilczek

10/8/2018

2018_123

30/7/2018

Công ty Cổ phần GCT Trung Ương

Công Ty TNHH GCT Vạn Xuyên - Quảng Tây - Trung Quốc

QUẾ NẾP 521

Ngô –

Zea mays L.

2018_137

07/8/2018

Không

Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

GIA LỘC 516

Lúa –

Oryza sativa L.

2018_138

GIA LỘC 555