Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NGÔ NGỌT LAI F1 - SWEET 1, HĐ34, KD88

( - 17/08/2018,10:20:54) THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_136

06/8/2018

Không

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

NGÔ NGỌT LAI F1 - SWEET 1

Ngô –

Zea mays L.

15/8/2018

2016_139

10/8/2018

Công Ty TNHH Giống Nông Nghiệp Quảng Ngãi

HĐ34

Lúa –

Oryza sativa L.

2018_140

Công Ty TNHH Nông Nghiệp hữu cơ TH

KD88