Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc cấp lại 02 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: LC270, SNOCATEC

( - 23/08/2018,09:34:28) QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 269/QĐ-TT-VPBH và số 270/QĐ-TT-VPBH ngày 21/08/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng

Tác giả giống

Đơn vị

đại diện

Lý do cấp lại

1

2011_32

LC270

Lúa – Oryza sativa L.

Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai

Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai

Không

Bị mất

2

2014_30

SNOCATEC

Hoa Cúc – Chrysanthemum L.

Floritec Breading B.V

Floritec Breeding B.V

Công ty  TNHH Agrivina