Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: BCH 88-1, BCH 12-10, BCH 424-4, BCH 424-5, BCH 12-14, BCH 385-6

( - 28/08/2018,01:50:44) THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_126

03/8/2018

Không

Trung tâm CNSH thành phố HCM

BCH 88-1

Lan hòa thảo – Dendrobium Sw

27/8/2018

2018_127

BCH 12-10

2018_128

BCH 424-4

2018_129

BCH 424-5

2018_130

BCH 12-14

2018_131

BCH 385-6