Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận bổ sung đồng tác giả giống đã đăng ký bảo hộ: OM 232

( - 04/09/2018,11:07:18) THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận bổ sung đồng tác giả giống đã đăng ký bảo hộ

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên giống

Tên tác giả đăng ký

Tên tác giả bổ sung

Ngày chấp nhận sửa đổi

2016_42

30/5/2016

Lúa –

Oryza sativa L.

OM 232

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Lâm Thái Duy, Trần Như Ngọc, Phạm Thị Hường, Huỳnh Thị Phương Loan

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Lâm Thái Duy, Trần Như Ngọc, Phạm Thị Hường, Huỳnh Thị Phương Loan, Trần Vũ Hải

04/09/2018