Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: VĨNH HÒA 8 (VH8), BĐR07, BĐR27, QP-5, L29

( - 18/09/2018,03:12:13) THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_142

03/9/2018

Không

Công Ty TNHH Khoa Học CN Vĩnh Hòa

VĨNH HÒA 8 (VH8)

Lúa – Oryza sativa L.

13/9/2018

2018_144

11/9/2018

Viện Khoa Học Kỹ Thuật NN Duyên Hải Nam Trung Bộ

BĐR07

2018_145

BĐR27

2018_146

13/9/2018

Trần Duy Quý

QP-5

2018_147

13/9/2018

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Đậu Đỗ - Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

L29

Lạc – Arachis hypogea L.