Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: OM8959; OM11735; LỘC TRỜI 88; LỘC TRỜI 606; HƯƠNG BÌNH THƠM; HƯƠNG BÌNH 6

( - 28/09/2018,10:21:11) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_143

11/9/2018

Không

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

OM8959

Lúa – Oryza sativa L.

24/9/2018

2018_148

OM11735

2018_149

14/9/2018

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời

LỘC TRỜI 88

25/9/2018

2018_150

LỘC TRỜI 606

2018_160

21/9/2018

Nguyễn Văn Tĩnh

HƯƠNG BÌNH THƠM

2018_161

HƯƠNG BÌNH 6