Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 17 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: BONPRI 974; FLORINCOLLORS; FLORINSNOOPSHIN; FLORINSNOOPUR; FLORINMINT; FLORINSUNNY; FLORINPINK; FLORINWHITE; FLORINSNOOP; FLORINYELLOW; SÂM LC; ỚT TRUNG ĐOÀN; YGH1603; SONG LONG F1; TDX30 F1; SUMMER GREEN F1, AP1

( - 03/10/2018,09:20:16) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_42

27/3/2018

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Bonza Botanicals Pty Ltd.

BONPRI 974

Hoa trạng nguyên - Euphorbia pulcherrima

26/9/2018

2018_151

17/9/2018

Công ty TNHH Agrivina

Floritec Breading B.V

FLORINCOLLORS

Hoa Cúc -Chrysanthemum

2018_152

FLORINSNOOPSHIN

2018_153

FLORINSNOOPUR

2018_154

FLORINMINT

2018_155

FLORINSUNNY

2018_156

FLORINPINK

2018_157

FLORINWHITE

2018_158

FLORINSNOOP

2018_159

FLORINYELLOW

2018_162

24/9/2018

Không

Công ty CP KHCN Dược liệu Tây Bắc

SÂM LC

Sâm Lai Châu – Panax vietnamensis

03/10/2018

2018_163

ỚT TRUNG ĐOÀN

Ớt – Capsicum chinense Jacq.

2018_164

25/9/2018

Công ty Cổ phần GCT Mùa Vàng

Yuan's Hi-Tech Seed Co.,Ltd

YGH1603

Lúa – Oryza sativa L.

2018_165

Jing Yan Yinong Seed Sci-Tech Co., Ltd

SONG LONG F1

Cải thìa - Brassica rapa subsp chinensis

2018_166

Không

Công Ty Cổ Phần GCT Mùa Vàng

TDX30 F1

2018_167

SUMMER GREEN F1

2017_244

6/12/2017

Không

Công ty CP đầu tư phát triển sản xuất và XNK An Phước

AP1

Gai xanh - Boehmeria nivea (L.) Gaudich.