Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 01 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: MN585

( - 01/11/2018,03:08:42) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_180

29/10/2018

Không

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

MN585

Ngô – 

Zea mays L.

31/10/2018