Tổ chức đại diện
 

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với GCT: Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội

( - 21/11/2018,02:06:04) THÔNG BÁO

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Căn cứ  Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 và các văn bản liên quan về quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng cho tổ chức sau đây:

,

Tên đơn vị

Địa chỉ

Giấy chứng nhận hoạt động

Người đại diện thuộc tổ chức

Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội

Số 3, ngõ 123, Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

01020238/TP/ĐKHĐ cấp lần 2 ngày 11/10/2007

Nguyễn Thu Anh