Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: GS03R, GS18R, An Phú, LỘC TRỜI 28

( - 30/11/2018,02:10:40) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_200

5/11/2018

Không

Công Ty Cổ Phần Đại Thành

GS03R

Lúa –

Oryza sativa L.

19/11/2018

2018_201

GS18R

2018_202

20/11/2018

Hoàng Thị Giang

An Phú

26/11/2018

2018_203

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Lộc Trời

LỘC TRỜI 28