Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 31 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: DOCHRYFLOYD, DOCHRYGARU, TRÀ HÀM YÊN ĐL,........, Smart 64, Smart 56, Smart 58

( - 25/12/2018,09:16:43) 


Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_177

15/10/2018

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Dümmen Group B.V.

DOCHRYFLOYD

Hoa Cúc –Chrysanthemum L.

6/12/2018

2018_178

DOCHRYGARU

2018_204

21/11/2018

Không

Công Ty TNHH Kim Hoa Trà

TRÀ HÀM YÊN ĐL

Trà hàm yên - Camellia hamyenensis.M.Sealy

21/11/2018

2018_205

TRÀ PHAN ĐL

Trà phan - Camellia phanii

2018_206

TRÀ HOKADA ĐL

Trà Hokada - Camellia hakodae Ninh

2018_207

TRÀ BẠC ĐL

Trà bạc - Camellia dormoyana (Pierre ex Laness.) Sealy

2018_208

TRÀ LÁ DÀY ĐL

Trà lá dày - Camellia crassiphylla TRAN NINH & N. HAKODA

2018_209

TRÀ QUẢ MỎNG ĐL

Trà quả mỏng - Camellia pleurocarpa

2018_210

TRÀ GÂN ĐL

Trà gân - Camellia euphlebia MERR. EX SEALY

2018_211

TRÀ LƯỠNG ĐL

Trà lưỡng - Camellia luongii

2018_212

TRÀ PETELOT ĐL

Trà petelot - Camellia petelotii (Merr.) Sealy

2018_213

TRÀ TIẾN ĐL

Trà tiến - Camellia tienii

2018_214

TRÀ TUYÊN QUANG ĐL

Trà tuyên quang - Camellia tuyenquangesis

2018_215

THẠCH CHÂU ĐL

Thạch châu - Pyrenaria jonquieriana Pierre ex Laness

2018_217

23/11/2018

Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

HC18

Lúa –

Oryza sativa L.

10/12/2018

2018_219

27/11/2018

Công ty CP Đầu tư và PT Apollo Việt Nam

Việt Hương 8

2018_220

30/11/2018

Công ty CP KHCN Nông nghiệp Anh Đào

SAĐ1

Dừa – Cocos nucifera L.

2018_227

SAĐ2

2018_221

4/12/2018

Nguyễn Thị Bích Hợp

HƯƠNG BẮC LÝ

Lúa –

Oryza sativa L.

2018_222

HƯƠNG VÂN

2018_223

Công Ty TNHH Đầu tư và PT NN Bắc Hải

NẾP THƠM NGỌC LAM

2018_224

Công ty CP GCT Cửu Long

CỬU LONG 222

2018_225

6/12/2018

Viện CLT & CTP

HD11

2018_226

Công Ty TNHH GCT Giang Nam

NGÂN HƯƠNG 5

7/12/2018

2018_229

11/12/2018

Viện CLT & CTP

GIA LỘC 29

17/12/2018

2018_230

GIA LỘC 102

2018_231

14/12/2018

Công Ty TNHH Hạt giống Việt

NGHI HƯƠNG 555

2018_232

W-Smart 63

2018_233

Smart 64

2018_234

Smart 56

2018_235

Smart 58