Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên 01 giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng: TH668

( - 27/12/2018,08:40:24) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 13/12/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2018_69

14/06/2018

Lúa –

Oryza sativa L.

TH668

THÁI HƯƠNG

27/12/2018