Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ giống hoa cúc FLORINCOLLORS

( - 28/12/2018,08:54:00) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận rút Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Lý do rút đơn

1

2018_151

17/9/2018

FLORINCOLLORS

Hoa cúc -Chrysanthemum(spec.)

Floritec Breeding BV

Theo yêu cầu của chủ sở hữu