Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên 03 giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng: FLORINSNOOPSHIN, FLORINSNOOPUR, FLORINSNOOP

( - 28/12/2018,09:10:18) THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 13/08/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2018_152

17/9/2018

Hoa cúc –Chrysanthemum L.

FLORINSNOOPSHIN

FLORINI YELLOW SHINY

27/12/2018

 2018_153

FLORINSNOOPUR

FLORINI PURPLE

2018_158

FLORINSNOOP

FLORINI PINK SHINY