Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: TH998, LỘC TRỜI 24, SHPT15, NẾP CẨM 68, MN 18-1, MN 17-25

( - 28/12/2018,09:29:29) 


Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_236

14/12/2018

Không

Công Ty CP Nông Nghiệp Và Thương Mại Quốc Tế

TH998

Lúa –

Oryza sativa L.

17/12/2018

2018_237

18/12/2018

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời

LỘC TRỜI 24

26/12/2018

2018_238

19/12/2018

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

SHPT15

2018_239

Công Ty TNHH SXTM GCT Hưng Thịnh

NẾP CẨM 68

2018_241

26/12/2018

Trung Tâm Nghiên Cứu Giống Cây Trồng Miền Nam

MN 18-1

2018_242

MN 17-25