Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 10 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ATN17, NAM HƯƠNG 5, GIA LỘC 21, MAHON, NAFOODS PF1, NAFOODS PF2, 3S-VN1, ĐÔNG TRIỀU 504 (ĐT 504), LỘC TRỜI 19 - TÍM, GIA LỘC 37

( - 16/01/2019,09:17:08) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_216

22/11/2018

Không

Công ty TNHH Nông nghiệp Á Thái

ATN17

Ngô –

Zea mays L.

04/01/2019

2018_218

27/11/2018

Nguyễn Thị Gấm

NAM HƯƠNG 5

Lúa –

Oryza sativa L.

2018_228

11/12/2018

Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

GIA LỘC 21

2018_240

19/12/2018

Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Floritec Breeding BV

MAHON

Hoa Cúc –Chrysanthemum  L.

14/01/2019

2019_01

04/01/2019

Không

Công Ty Cổ Phần Chanh Leo Nafoods

NAFOODS PF1

Chanh leo -Passiflora edulis Sims

08/01/2019

2019_02

NAFOODS PF2

2019_03

07/01/2019

Công ty CP đầu tư và phát triển 3S Việt Nam

3S-VN1

Gấc - Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

2019_05

14/01/2019

Công Ty CP GCT Quảng Ninh

ĐÔNG TRIỀU 504 (ĐT 504)

Lúa –

Oryza sativa L.

16/01/2019

2019_11

23/01/2019

Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

GIA LỘC 37

24/01/2019

2019_12

24/01/2019

Công ty CP tập đoàn Lộc Trời

LỘC TRỜI 19 - TÍM