Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: KBL1; KBL2; CỬU LONG 202

( - 19/02/2019,09:39:58) 


Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_06

21/1/2019

Không

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Hồng Đức

KBL1

Lúa –

Oryza sativa L.

12/02/2019

2019_07

KBL2

2019_17

30/11/2018

Công ty CP GCT Cửu Long

CỬU LONG 202

13/02/2019