Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 08 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: CXT30, OM 8017, LIÊN ƯU 362, Hồng đức 9, LH12, NAM HƯƠNG 4, QN-01, LDA14

( - 21/02/2019,02:02:41) 


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TT-VPBH ngày 20/02/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

103.VN.2017

CXT30

Lúa –

Oryza sativa L.

Tạ Minh Sơn

Tạ Minh Sơn

Không

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

2

22.VN.2015

OM 8017

Bộ Môn CNSH - Viện Lúa ĐBSCL

Trần Thị Cúc Hoà

3

31.VN.2016

LIÊN ƯU 362

Công Ty TNHH GCT Vạn Xuyên - Quảng Tây - Trung Quốc

Công Ty TNHH GCT Vạn Xuyên - Quảng Tây - Trung Quốc

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Liên Sơn

4

34.VN.2015

Hồng đức 9

Trường Đại Học Hồng Đức

Nguyễn Thị Lan

Không

5

39.VN.2015

LH12

Trung Tâm TNTV, Viện KHNN Việt Nam- Vụ KHCNMT, Bộ NN & PTNT

Hoàng Thị Lan Hương; Nguyễn Thiên Lương

6

72.VN.2018

NAM HƯƠNG 4

Công Ty CP GCT Nông Lâm Nghiệp Thái Bình

Nguyễn Thị Gấm

7

49.VN.2018

QN-01

Trung Tâm KKNG, SPCT Miền Trung

Trần Văn Mạnh

8

39.VN.2018

LDA14

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

Dự án DA15/1999