Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 07 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: DOCHRYPEB; DEKKSENIA; DEKAVIATOR; APF-190T; OLMETIE; SEIMEI; LTH31

( - 12/03/2019,10:27:33) 


            Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_08

22/1/2019

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Dümmen Group B.V.

DOCHRYPEB

Hoa cúc – Chrysanthemum L.

7/3/2019

2019_09

Dekker Breeding B.V.

DEKKSENIA

2019_10

DEKAVIATOR

2019_13

28/1/2019

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên Danh

The Board Of Trustees Of The University Of Arkansas

APF-190T

Dâu đen –

Rubus L. subg.

11/3/2019

2019_16

12/2/2019

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Rijk Zwaan Zaadteelt En Zaadhandel B.V.

OLMETIE

Xà lách –

Lactuca sativa L.

14/3/2019

2019_18

19/2/2019

Văn phòng luật sư Ân Nam

National Agriculture And Food Research Organization

SEIMEI

Trà –

Camellia sinensis (L.) Kuntze

11/3/2019

2019_19

25/2/2019

Không

Công Ty CP GCT Viện CLT Và CTP

LTH31

Lúa –

Oryza sativa L.