Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ giống lúa HL5

( - 22/03/2019,03:28:11) THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận rút Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Lý do rút đơn

1

2019_27

6/3/2019

HL5

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

Theo yêu cầu của chủ sở hữu