Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: HN01; ĐTH11; SUPERMAN; THIÊN VƯƠNG; MD257

( - 08/04/2019,01:23:54) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_33

19/3/2019

Không

Trung Tâm Phát Triển Nông Nghiệp Hà Nội

HN01

Lúa –

Oryza sativa L.

25/3/2019

2019_34

 

ĐTH11

2019_39

22/3/2019

Công Ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta Participations AG

SUPERMAN

Dưa hấu –

Citrullus lanatus (thunb) Matsum et Nakai

27/3/2019

2019_40

THIÊN VƯƠNG

2019_30

18/3/2019

 

Công Ty TNHH GCT Đông - Tây Tp. Hồ Chí Minh

MD257

Lúa –

Oryza sativa L.

25/3/2019