Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 03 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: LAUDINE; CORSICA; OM8923

( - 08/04/2019,01:44:43) 


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-TT-VPBH ngày 04/04/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

18.VN.2018

LAUDINE

Khoai tây –

Solanum tuberosum L.

Coop. Agrico U.A

Nieder Osterreichische Saatbaugenossenschaft GmbH

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

19.VN.2018

CORSICA

Kweek-en Researchbedrijf Agrico B.V

3

80.VN.2011

OM8923

Lúa - Oryza sativa L.

Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học - Viện Lúa ĐBSCL

Trần Thị Cúc Hoà

Không

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định