Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 03 Bằng bảo hộ giống cây trồng: ANTHDUNDAL; OM9916; OMCS 2009

( - 21/05/2019,10:28:02) 


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TT-VPBH ngày 20/05/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

27.VN.2017

ANTHDUNDAL

Hoa hồng môn -  Anthurium schott.

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

06.VN.2016

OM9916

Lúa –

Oryza sativaL.

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hoà

Không

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

3

120.VN.2012

OMCS 2009

Nguyễn Thị Lang