Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: LV110; NẾP HƯƠNG; HATRI 200; Ngô nếp thảo dược Hắc Long F1; Samurai Gre

( - 22/05/2019,01:49:31) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_57

10/5/2019

Không

Công Ty Cổ Phần Lộc Trời - Viễn Thị

LV110

Lúa –

Oryza sativa L.

20/5/2019

2019_58

16/5/2019

Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Hồng Quang

NẾP HƯƠNG

2019_64

17/5/2019

Nguyễn Thị Lang

HATRI 200

2019_44

29/3/2019

Công ty Cổ phần GCT mùa vàng

Beijing Honor Agricultural Development Co., Ltd

NGÔ NẾP THẢO DƯỢC HẮC LONG F1

Ngô – Zea mays L.

12/4/2019

2019_45

Shimamura Seed Co., Ltd

SAMURAI GREEN F1

Cải - Brassica integrifolia

12/4/2019