Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên 03 giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng: NAFOODS PF1; NAFOODS PF2; NAFOODS PF3

( - 04/06/2019,10:33:12) THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 13/08/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2019_01

04/1/2019

Chanh leo - Passiflora edulis

NAFOODS PF1

NAFOODS 1

31/5/2019

2019_02

NAFOODS PF2

QUẾ PHONG 1

2019_26

04/3/2019

NAFOODS PF3

BÁCH HƯƠNG 1