Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: SRIT1; Đ5; Đ16; Đ21; Đ28; SHPT3; SHPT6; NẤM HƯƠNG NGỌC BÍCH; BẮC THƠM ĐA KHÁNG

( - 06/06/2019,09:00:52) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_66

24/5/2019

Không

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

SRIT1

Sâm – Panax vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai.

28/5/2019

2019_67

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam

Đ5

Ngô –

Zea mays L.

2019_68

Đ16

2019_69

Đ21

2019_70

Đ28

2019_28

6/3/2019

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

SHPT3

Lúa –

Oryza sativa L.

2019_29

SHPT6

2019_65

23/5/2019

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A & Z

Công Ty TNHH Nấm Ngọc Bích

NẤM HƯƠNG NGỌC BÍCH

Nấm hương - Lentinula edodes

4/6/2019

2019_73

28/5/2019

Không

Công ty TNHH Quang Minh

BẮC THƠM ĐA KHÁNG

Lúa –

Oryza sativa L.

3/6/2019