Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 17 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: THÔNG ĐẤT - HM; KX2; DTI13; DTI14; DTI18; B4.2; HTBC7; MB6; NGỌC VÀNG; NGỌC THƠM; PY2; OM8; OM9; OM249; OM373; OM10258; ỚT SỪNG VÀNG LAI F1 - YELLOW HORN 12

( - 20/06/2019,03:15:43) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_24

28/3/2019

Không

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

THÔNG ĐẤT - HM

Thông đất - Huperzia squarrosa

12/6/2019

2019_72

27/5/2019

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

KX2

Lúa –

Oryza sativa L.

2019_76

30/5/2019

DTI13

7/6/2019

2019_77

DTI14

2019_78

DTI18

2019_85

6/6/2019

Lê Thị Bẩy

B4.2

10/6/2019

2019_87

HTBC7

2019_86

Trần Văn Mười

MB6

2019_88

10/6/2019

Công ty TNHH Nông nghiệp An Khánh

Nguyễn Thị Gấm

NGỌC VÀNG

12/6/2019

2019_89

NGỌC THƠM

2019_90

11/6/2019

Không

Viện NC Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố

PY2

2019_59

17/5/2019

Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

OM8

11/6/2019

2019_60

OM9

2019_61

OM249

2019_62

OM373

2019_63

OM10258

2019_81

31/5/2019

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

ỚT SỪNG VÀNG LAI F1 - YELLOW HORN 12

Ớt - Capsicum anmum L.